KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, GÜLSAN GRUP MEKANİK YEDEK PARÇA ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dâhil Şirketimizle ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) başta olmak üzere sair ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konularında azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu belirtmek isteriz.

KVKK, Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10.maddesi ile veri sorumlusu niteliğine haiz GÜLSAN GRUP MEKANİK YEDEK PARÇA ELEKTRİK ELKTRONİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne, “ilgili kişileri veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları konusunda” bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Bu çerçevede işbu Aydınlatma Metni ile, KVKK’nın 10.maddesi uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK ve sair mevzuat uyarınca, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dâhil ilişkili şahısların Şirketimizle paylaştığı kişisel verileri; KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz Gülsan Grup Mekanik Yedek Parça Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklama kurallarına uygun bir şekilde; 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilerimize önermek,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
 • Şirketimizin kullanımında olan mekanların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirmek,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere önermek,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
 • Şirketimizin kullanımında olan mekanların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ VE YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Gülsan Grup Mekanik Yedek Parça Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ticari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini de başvurunuza eklemek suretiyle; başvurunuzun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz koşulu ile, “Ahi Evran OSB Mahallesi Erkunt Caddesi No: 4/ Sincan Ankara” adresine ıslak imzalı olarak veya ahmet.ozcan@gulsangrup.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.